flo[we]r

Foto: Bill Bain
flo[we]r

the growth of the word
image imagined like
the flower who is to say
how many many petals how
many many colors
in the enlivening
richness of new city
garden

flo[we]r

el creixement de la paraula
imatge imaginada com
la flor qui dirà
quants quants pètals quants
quants colors
en la riquesa viva
del jardí de la nova
ciutat

–Bill Bain

–Bill Bain

Anuncis

the bare music of it

the bare music of it—
consider the rate:
“On a thousand small town New England greens”
all as if the wrong were the width of the page
and in the shower the new rain would simply keep
covering the ground and the beat drain
you even while mc coy or any of them
just went on and it mattered not a whit
when anybody came in

la música desvestida—
mira el ritme
“Sobre mil parcs petits dels poblets de la Nova Angleterra ”
com si l’error fora l’amplitud de la pàgina
i a la dutxa la pluja nova senzillament
seguiria cobrint el sòl i el ritme
et deixés sense energies mentre mc coy o qui sigui
segueixi i prou i no importés ni un rave
quan entrés algú

–Bill Bain